Валута
BGN
  • PLN
  • EUR
  • BGN
  • RON

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН www.eliteprecious.com

Уважаеми Клиенти, 

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "ИВ 2007" ЕООД, ЕИК: 175356748, със седалище и адрес на управление:  гр. София, район Панчарево, ж.к. Панчарево, Местност Детски Град № 2, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия „www.eliteprecious.com”.

Преди да използвате сайта, прочетете внимателно настоящата информация и съдържащите се по-долу общи условия.  Тя представя изискванията на българското и европейското законодателство и по-специално на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Регламент /ЕС/ 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, Директива 2011/83/ЕС относно правата на потребителите.

Настоящите общи условия са част от договора между Вас и "ИВ 2007" ЕООД, както и от споразумението относно употребата на сайта www.eliteprecious.com. Всеки посетител, независимо от това дали е регистриран или не, използвайки сайта, показва съгласие с настоящите условия. В случай на несъгласие с тях, моля преустановете незабавно ползването на уебсайта.

Посочената по-долу информация е част от търговските условия между "ИВ 2007" ЕООД, като собственик на сайта www.eliteprecious.com, представляващ онлайн магазин  и потребителите на интернет страницата, относно ползването на същата и предоставените на нея възможности за сключване на договори за покупко-продажба от разстояние.

ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

По смисъла на настоящите Общи условия:

1.1. „Продукт” и „Стока” представляват изложените на уебсайта и предложените за закупуване вещи.
1.2. „Ползвател” е всеки, който е заредил интернет сайтаwww.eliteprecious.com
1.3. „Регистриран ползвател” е всеки ползвател, който е персонализирал своето присъствие в интернет страницата, посредством въвеждане на потребителско име и парола.
1.4. „Потребител” е всеки ползвател/регистриран ползвател, който е физическо лице и който придобива стоките, предлагани на сайта www.eliteprecious.com за собствена употреба, респ. в обеми и за цели, които не попадат в рамките на неговата  търговска или професионална дейност.
1.5. „Поръчка” е предложение, отправено от регистриран или нерегистриран потребител, за закупуване на стоки при условията предвидени по-долу.
1.6. “Доставчик” и „Продавач” е:

а/ Наименование на Доставчика: "ИВ 2007" ЕООД
б/ Седалище и адрес на управление: гр. София, район Панчарево, ж.к. Панчарево, Местност Детски Град № 2
в/ Адрес за упражняване на дейността: гр. София, район Панчарево, ж.к. Панчарево, Местност Детски Град № 2
г/ Адрес за кореспонденция и адрес за отправяне на жалби от потребители: Elite Precious, ул. Солунска 8, София 1000
д/ Данни за кореспонденция: e-mail sales@eliteprecious.com, телефон 0894 467641(пон. - съб. 10 - 19 ч.)
е/ Вписване в търговски регистър: ЕИК 175356748
ж/ Регистрация по ЗДДС BG175356748

СТРАНИ

2. Собственик на уеб сайта www.eliteprecious.com е "ИВ 2007" ЕООД, ЕИК 175356748, което дружество е доставчик и продавач на предлаганите на интернет сайта стоки.

3. Страна по настоящите условия са ползвателите и потребителите по смисъла на т. 1.2, т. 1. 3. и т. 1. 4.

4.  Интернет сайтът www.eliteprecious.com предлага за закупуване стоки на дееспособни лица над 18 години.

4.1. Приемайки настоящите общи условия, потребителите декларират, че са на възраст на или над 18 години и че са дееспособни.
4.2. В случай, че сте на възраст под 18 години и/или сте недееспособни, моля не ползвайте интернет сайта.
4.3. Доставчикът си запазва правото да ограничи достъпа на определени потребители до интернет сайта и/или предоставяните на него услуги при положение, че съществуват данни доказващи, че тяхната възраст е под 18 години и/или, че същите са недееспособни.

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН И ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

5. Когато посещават интернет страницата  www.eliteprecious.com или изпращат съобщения под формата на e-mail, Ползвателите комуникират с Доставчика в електронен вид. За нуждите от осъществяване на връзка с Ползвателите, Доставчикът си запазва правото да използва подобни електронни методи на комуникация. Във връзка с това, Ползвателите изразяват своето съгласие за използването на такъв вид комуникация и заявяват, че предадените посредством нея споразумения, уведомления, данни и пр. отговарят на законовите изисквания, приложими по отношение на тях в писмена форма.

6. Ползвателите, които не са Потребители се съгласяват, че Доставчикът на платформата www.eliteprecious.com има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към тях, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя в електронния магазин на Доставчика в платформата www.eliteprecious.com.

6.1. Доставчикът няма право да изпраща непоискани търговски съобщения без предварителното разрешение на Потребителя.
6.2. Доставчикът няма право да изпраща непоискани търговски съобщения на лицата по чл. 6, ал. 2 от Закона за електронната търговия.
6.3    Доставчикът не носи отговорност за търговски съобщения и непоискани търговски съобщения, изпращани от трети лица (в това число рекламодатели, сътрудници и др.), независимо от това, дали тези съобщения са свързани или не с употребата на сайта и предоставените на него услуги.

ПРЕДМЕТ. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

7. Доставчикът предоставя на Ползвателите електронен каталог със стоки, които Ползвателят може да закупи, посредством подаване на поръчка и заплащане на обявената продажна цена при спазване на настоящите условия и на допълнително посочените конкретни изисквания за отделните стоки.

8. Точно описание на вида, предназначението, размера, състава и другите характеристики на стоките, предлагани чрез сайта се съдържат непосредствено до и под снимката на продукта, както и на подстраница, достъпна посредством клик върху снимката. Моля запознайте се внимателно с тази информация преди да вземете решение за покупка.

9.1. Крайната цена на стоките, с включен ДДС, е посочена в непосредствена близост до снимката на продукта.
9.2. Стойността на доставката зависи стойността на закупените стоки и е както следва:

а/ при цена на стоките до 500 лв. с ДДС, таксата за доставка е 6,90 лв.
б/ при цена на стоките над 500 лв. с ДДС, таксата за доставка се поема изцяло от "ИВ 2007" ЕООД
в/ при заявена доставка до офис на куриерска фирма „Еконт”, таксата за доставка се поема изцяло от "ИВ 2007" ЕООД

9.3. Ползвателите могат по тяхно желание да получат стоката в избран от тях търговски обект на "ИВ 2007" ЕООД.

10. Заплащането на окончателната цена на поръчаните стоки (с начислен ДДС), се извършва изцяло преди (заплащане по банков път) или най-късно при доставянето им на потребителя (пощенски паричен превод). Подробности относно начина за плащане можете да намерите на https://www.eliteprecious.com/page/20/nachini-na-plashtane.html

ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

11.1. Ползвателите приемат настоящите условия както следва:
11.2. Ползвателите, които нямат регистрация в интернет страницата, приемат условията чрез нейното зареждане и използване на предоставените на нея услуги.
11.3. Регистрираните ползватели приемат настоящите условия, чрез отбелязване на полето „Съгласен съм с условията на сайта” и натискане на бутона „Финализирай поръчка”. По този начин Ползвателите извършват електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, по силата на което декларират, че са запознати с настоящите условия, приемат ги и се задължават да ги спазват.
11.4. Преди сключване на договор за продажба от разстояние, Ползвателят изрично заявява, чрез натискане на бутона „Финализирай поръчка”, че разбира и приема, че сключва договор за покпуко-продажба, по силата на който се задължава към доставчика да заплати продажната цена на избраните от него стоки.
11.5. Доставчикът незабавно потвърждава получаването на изявленията на Ползвателя, като изпраща потвърждение на електронната поща на Ползвателя с изискуемото от закона съдържание.

ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА

12.1. Доставчикът има право да променя едностранно настоящите условия.
12.2. Всички промени в настоящите условия влизат в сила след изпращане на уведомителни електронни съобщения (е-mail) или след публикуването им на интернет сайта.
12.3. Промените в условията не засягат отношенията между Ползвателя и Доставчика, във връзка с валидно подадена преди уведомлението заявка за закупуване.

ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ

13.1. Отделните стоки се представят подредени по спецификации, определени в интернет страницата.
13.2. Всяко едно представяне съдържа основна информация за предлаганата стока, указване на нейната крайна цена, снимков материал или друга форма на изображение, конкретизираща стоката, основни характеристики и размери на стоката и/или особени правила за доставка, ако има такива.
13.3. Освен чрез изображение, стоката се специфицира и посредством описание на нейните състав, размери и характеристики и други приложими данни.
13.4. Указаната цена на всяка стока е за един брой/една опаковка, освен ако изрично е указано друго. Тя включва нетната цена на продукта и начисления данък върху добавената стойност (ДДС) и всички други дължими данъци и такси.
13.5. Продуктите от каталог „Брачни халки“ нямат обявени цени, тъй като стойността им се определя от теглото на вложения материал, а той зависи от индивидуалните изисквания на клиента. При проявен интерес и предоставена информация, "ИВ 2007" ЕООД ще ви представи ценова оферта.
13.6. Цената на услугата „Гравиране” зависи от дължината на текста и допълнителните индивидуални изисквания на клиента. При проявен интерес и предоставена информация, "ИВ 2007" ЕООД ще ви представи ценова оферта.

ПОРЪЧКА

14.1. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата www.eliteprecious.com по следната процедура:

1. Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата www.eliteprecious.com
2. Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата www.eliteprecious.com стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.
3. Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора.
4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
5. Избор на способ и момент за плащане на цената.
6. Потвърждение на поръчката и отправяне на недвусмислено изявление за сключване на обвързващ договор за покупко-продажба, чрез активиране на бутона „ФИНАЛИЗИРАЙ ПОРЪЧКАТА”.

14.2. Поръчката за доставка на стоки се извършва посредством попълване на представените на интернет страницата формуляри.

15.1. Ползвателят се задължава да посочи точни данни на лицето, което ще получи стоката, както и за мястото на доставка.
15.2. Изборът на стоки се осъществява чрез натискане на бутона „Добави в количка”, находящ се в електронния каталог непосредствено под описанието на съответната стока.
15.3. В поръчката автоматично се описват избраните стоки, тяхното количество, тяхната крайна цена с включен ДДС, както и общата цена с включен ДДС на всички стоки, включени в поръчката.
15.4. Във всеки момент преди изпращане на поръчката, Ползвателят може да премахне от формуляра избрана от него стока и/или да добави друга такава. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в платформата www.eliteprecious.com.
15.5. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.
15.6. Оформянето на поръчката се извършва чрез натискане на бутона „Финализирай поръчката”, находящ се непосредствено под общата стойност на поръчаните продукти.
15.7. Формулярът за поръчка изисква въвеждане на име и фамилия на лицето, което ще получи стоката, негов адрес на електронна поща, телефон и адрес на доставка, както и посочен метод на плащане.
15.8. Окончателното оформяне и изпращане на поръчката се извършва посредством натискане на бутона „Финализирай поръчката”. Това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на оферта отправена от Ползвателя до Доставчика в съответствие с разпоредбите на Закона задълженията и договорите (ЗЗД).
15.9. След получаване на поръчката, Доставчикът се свързва с Ползвателя посредством електронната поща.
15.10. Ползвателят следва незабавно да потвърди поръчката изрично.
15.11.Поръчката не обвързва Доставчика в случай, че Ползвателят не е посочил в нея средства за контакт (телефонен номер или адрес на електронна поща), както и в случай, че не може да бъде открит посредством посочените средства за контакт, или в случай, че същият не потвърди или откаже поръчката.

16. Ако след получена поръчка Доставчикът установи, че поръчаната стока вече не е в наличност или по друга обективна причина не може да бъде доставена, същият следва да уведоми незабавно Ползвателя по телефон или посредством електронната поща.

17. Договорът се счита за сключен при плащане на цената.

18.1. Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.
18.2. Доставчикът може да организира заедно или поотделно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.
18.3. Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на „потребител” по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.
18.4. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

ДОСТАВКА

19. Доставката на поръчаните стоки се извършва посредством куриерска служба или лично от доставчика по реда на настоящите условия. Ползвателят има право да заяви желание да получи стоките в избран от него търговски обект на "ИВ 2007" ЕООД. В този случай разходите за транспорт са за сметка на Ползвателя.

20.1. Срокът за доставка тече от момента на потвърждението на поръчката и е съобразно уговореното между страните. Ако няма изрична уговорка за срок на доставка, стандартният срок за нормална доставка на съответната куриерска служба, в зависимост от мястото на доставка.
20.2. Ако Доставчикът в платформата www.eliteprecious.com не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

21.1. Когато се доставя на потребител, едновременно с доставката на стоката, Доставчикът предава на потребителя  потвърждение за сключения договор на траен носител, съдържащо задължителната информация по чл. 47 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
21.2. Поръчаните стоки се доставят на посочения от Ползвателя адрес, при условие, че същият е точен и валиден. Ползвателят се задължава да осигури достъп и възможност за получаване на поръчаните стоки.
21.3. Поръчаните стоки се доставят в подходяща опаковка, съобразно техния вид, размер и начина на доставка.
21.4. Ако Ползвателят не бъде намерен в рамките на срока за изпълнение на доставката на посочения адрес, или ако Ползвателят не осигури достъп и възможност за получаване, Доставчикът се освобождава от задължението си да изпълни поръчката, като разходите по доставката са за сметка на Ползвателя.
21.5. В случай, че Ползвателят потвърди желанието си да получи поръчаните стоки след изтичане срока на доставката, разходите по допълнителната доставка са за негова сметка.
21.6. Поръчаните стоки могат да бъдат получени и от трето упълномощено лице, при условие, че то потвърди идентичността на поръчаните и получаваните стоки.
21.7. Третото лице, приело доставката няма право да върне стоките или да прави възражения относно доставката.

22.1. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата www.eliteprecious.com
22.2. Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата www.eliteprecious.com стоката се смята за одобрена като съответстваща на договорените изисквания, освен за скрити недостатъци.

23. Доставчикът не носи отговорност за забавена или неизвършена доставка в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ

24.1. Право на отказ от договора имат единствено ползватели, които имат качеството на Потребители. Потребител, който е изпратил и потвърдил поръчка има право да откаже от договора в срок от 14 дни от деня, следващ датата на получаване на стоките. В случай на упражняване на правото на отказ, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.
24.2. Упражняването на правото на отказ води до прекратяване на договорните отношения между Потребителя и Доставчика, като Потребителят е длъжен да върне получените стоки, а Доставчикът получените парични средства. За да произведе действие отказът, Потребителят е длъжен да информира изрично Доставчика за решението си преди изтичане на 14 дневния срок за отказ. Срокът тече от деня, следващ деня на получаване на стоките от страна на Потребителя или посочено от него трето лице. Уведомлението за отказ се изпраща в писмена форма на адреса на Доставчика, по електронен път, чрез сайта www.eliteprecious.com или по друг подходящ начин на посочен от Доставчика адрес.
24.3. За упражняване на правото на отказ, Потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ, представляващ Приложение № 6 към Закона за защита на потребителите /Приложение 1Б от Директива 2011/83/ и приложен към настоящите общи условия или да заяви решението си по друг начин, но същото трябва да бъде ясно и недвусмислено.
24.4. В случай, че заявлението за отказ бъде направено чрез интернет страницата www.eliteprecious.com Доставчикът незабавно ще изпрати потвърждение до Потребителя за получаване на отказа му.

25.1. При упражняване на правото на отказ, Доставчикът възстановява на Потребителя платената от него сума в срок от 14 дни от получаване на уведомлението за отказ, като използва същия способ за плащане, който е използвал Потребителят, освен ако Потребителят изрично се е съгласил да получи обратно парите си по друг начин.
25.2. В срок от 14 дни от датата, на която е изпратил уведомлението си за отказ от договора, Потребителят връща на Доставчика  получените стоки в добър търговски вид, заедно с тяхната опаковка и прилежаща документация на адрес: гр. София, ул. „Солунска” 8.
25.3. Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато Потребителят не му представи доказателства, че е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

26. В случай, че стоките са използвани от Потребителя за нужди или начин различни от изпробването им, необходимо за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране, са с недобър търговски вид, повредени, износени или тяхната стойност е намалена по друг начин, Потребителят дължи обезщетение на Доставчика, което може да бъде удържано от подлежащата на възстановяване продажна цена.

27.1. Освен в посочените по-горе случаи, потребителят може да откаже да получи стоките ако:

а/ доставената стока не съответства на поръчаната от Потребителя или
б/ стоката е претърпяла повреда при транспортирането.

Отказът от получаване на доставена стока се оформя в протокол в момента на доставката.

27.2. Отказът може да бъде извършен само в момента на доставката.

28. Потребителят не може да откаже да получи доставените стоки на основания, различни от посочените.

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

29.1. Право на рекламация по този раздел от общите условия имат единствено ползватели, които имат качеството на Потребители.
29.2. След заплащане и получаване на доставената стока, Потребителят има право да направи рекламация при наличие на дефект, съществувал към момента на нейното предаване, съгласно гл. V, раздел ІІ и ІІІ от ЗЗП. Правата на потребителя при рекламации са посочени в чл. 112 – 115 ЗЗП. В случай на гаранционно събитие Потребителят трябва да предостави стоката на Доставчика за преценка на основателността на рекламацията.

30. По отношение на клиенти, които не са потребители, гаранционните срокове са както следва:

а/ 6 /шест/ месеца за всички златни бижута,
б/ 1 /една/ година за бижутата с диаманти,

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

32.1. Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на "ИВ 2007" ЕООД за лични данни, която можете да достъпите тук Политиката за лични данни.
32.2. С цел сключване и изпълнение на договорите за покупко-продажба посредством интернет страницата, Доставчикът събира и обработва следната информация относно Ползвателите:

- лично име, бащино име и фамилия
- актуален адрес (независимо постоянен, настоящ или друг), с цел извършване на доставката
- адрес на електронна поща
- телефонен номер (стационарен, мобилен или друг) за връзка относно доставката.
- адрес на електронната поща на регистриран потребител
- IP адрес на потребител
- друга информация, касаеща посещаемостта и техническите параметри на сайта (часа и дата на посещение, колко време е продължило ползването на сайта, колко време е отнело за зареждане на сайта и всяка страница, как точно се ползва, кои продукти и услуги разглеждат и др.)
32.3. Информацията се събира посредством технологията cookies, web-маяци и др.

33.1 Файловете, по настоящия раздел, разположени върху вашия хард диск от интернет страницата, не засягат по никакъв начин вашата операционна система, нейните ресурси и функционалност, не заплашват по никакъв начин вашия софтуер, хардуер, вашата сигурност, и могат да бъдат изтрити по всяко време.
33.2 Ползвателят може по всяко време да забрани приемането на файловете по настоящата точка посредством настройка на своя интернет браузър.

34. Събраната информация се използва единствено за:

- Поддръжка и надеждно функциониране на висококачествена интернет страница и подобряване нивото на предлаганите услуги;
- Осигуряване на желаната от Ползвателите информация и сделки;
- Персонализиране на дейността съгласно профил на купувача;
- Комуникация между Доставчика и Ползвателите;
- Извършване на проучвания и подобрения в предлаганите от нас услуги;
- Установяване и отстраняване на технически нередности;
- Анализ на поведението на страницата и Ползвателите;

35. Доставчикът се задължава да не разкрива лична информация за Ползвателите и да не предоставя събраната такава на трети лица, освен когато:

- е получил изричното съгласие на Ползвателя;
-информацията е изискана от държавни органи и длъжностни лица, които съгласно действащото българско законодателство са оправомощени да изискват и събират подобна информация, при спазване на законоустановените процедури;
- в други случаи, предвидени в закон.

36. Ползвателите имат право да поискат изтриване на наличните за тях лични данни позволяващи идентифицирането им като индивиди, но това ще включва и закриване на използваните от тях потребителско име и парола. Ползвателите приемат, че това може да доведе до забавяне или невъзможност за извършване на доставки, като в този случай Доставчикът няма да носи отговорност за неизпълнение на поети договорни задължения.

37. Обработката на събраните данни се извършва в съответствие с разпоредбите на настоящите условия и разпоредбите на действащото законодателство на Република България и Регламент 2016/679.

38. Използваме бисквитки, за да Ви предложим по-добра и персонализирана интернет услуга. Подробна информация за използваните бисквитки при Вашето посещение можете да видите тук: https://www.eliteprecious.com/gdpr.html.

39. Във всеки момент, Доставчикът в платформата www.eliteprecious.com има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

ДРУГИ

40. Сайтаwww.eliteprecious.com ведно с всички текстове, изображения, файлове, дизайн, лога и др. елементи, съставляващи интернет страницата, са собственост на "ИВ 2007" ЕООД.

41. "ИВ 2007" ЕООД попада в обхвата на помирителната комисия при Комисия за защита на потребителите като орган за алтернативно решаване на спорове - kzp.bg.

42.1. Електронната връзка към Европейската платформа за онлайн решаване на спорове е, която може да бъде използвана от потребители е
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG
42.2. Ползвателите на уеб сайта www.eliteprecious.com нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение "ИВ 2007" ЕООД.
42.3. Забранено е използването на Сайта и е-майл адресите на "ИВ 2007" ЕООД за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност, или по друг начин би нарушило закона.
42.4. Забранено е използването на Сайта с цел реклама или всяка друга форма на привличане на клиенти без писмено разрешение на "ИВ 2007" ЕООД.

43. Доставчикът не носи отговорност:

- за действия, извършени чрез или върху интернет страницата от Ползватели включително и посредством неоторизиран достъп до нея.
- за претърпените вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа, съдържанието или достоверността на информацията на други интернет страници и ресурси, към които Доставчикът осигурява хипер-връзки посредством интернет страницата.
- за преки, непреки, случайни, последващи щети, възникнали поради невъзможността да се ползва интернет страницата или части от нея поради технически причини.

44. Всички авторски права, търговски марки, дизайни, права върху бази данни и други обекти на интелектуалната собственост са притежание на техните законни собственици.

45. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата www.eliteprecious.com и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

46. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

47. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.